ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.::โรงเรียนฟ้าแดดฯ::. ขอแสดงความยินดีกับ นายรัศมี พัฒนสระคู ที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
May 30th, 2013, 1:47 pm

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

ขอแสดงความยินดีกับ  รองผู้อำนวยการ รัศมี พัฒนสระคู

ที่สำเร็จการศึกษา  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ประวัติ

ชื่อ                                       นายรัศมี  พัฒนสระคู

วันเกิด                                 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499

สถานที่เกิด                          28 หมู่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ปัจจุบัน                         บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย

    จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

ตำแหน่งหน้าที่การงาน         รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน          โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อำเภอกมลาไสย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2516                 มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2518                 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม

พ.ศ. 2520                 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ขั้นสูง) วิชาเอกภาษาไทย

   วิทยาลัยครูมหาสารคาม

พ.ศ. 2522                 ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูมหาสารคาม

พ.ศ. 2548                 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาสารคาม

พ.ศ. 2556                 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์