ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงาน ครูเพลินพิศ พรรณขาม
February 11th, 2014, 10:20 am

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผู้ศึกษา                  นางเพลินพิศ  พรรณขาม

ตำแหน่ง                ครู 

สถานที่ศึกษา     โรงเรียนดงสวางวิทยายน  กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมือง 

                           จังหวัดกาฬสินธุ์  

ปีที่ศึกษา               2555

 

บทคัดย่อ

 

                แบบฝึกทักษะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน และประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะเป็นสื่อนวัตกรรมที่ใช้หลังการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมาก ๆ จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษา และเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา

ได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  (2) พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ การอ่าน

คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (4) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่าน

คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการอ่าน

คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนดงสวางวิทยายน  กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ห้อง 18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้  ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ ประกอบการใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน20  แผน  แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน

20 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.48 ถึง 0.76  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่ม

 

แบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3  ระดับ จำนวน 20 ข้อ

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-test)

                ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้

แบบฝึกทักษะ มีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 81.80

                         2.  แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.52/81.80   สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

                         3.  แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.6371  หมายความว่า  แบบฝึกทักษะการอ่าน

คิดวิเคราะห์ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.71

                         4.  นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

กลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                จากผลการศึกษา พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ

โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อนวัตกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้

ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์และมีความรู้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญสามารถนำมาใช้เป็นสื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ได้เป็นอย่างดี  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

นักเรียนเกิดความพึงพอใจและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์