ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอบรั่วโรงเรียน 19 ส.ค. 2562
August 22nd, 2019, 9:58 pm

                เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ดังนี้

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. จัดกิจกรรมสปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด    ณ หอประชุมโรงเรียนฟ้าแดสูงยางวิทยาคาร 

เวลา 13.00 น.-15.00 น.  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม .24 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

               

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์