ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรอบรั่วโรงเรียน 19 ส.ค. 2562/2
August 23rd, 2019, 10:37 am

               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารได้ร่วมกับสมาคมเมตตาธรรมกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมอบรม การ CPR เบื้องต้น

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 16.30 น.

    ณ หอประชุมโรงเรียนฟ้าแดสูงยางวิทยาคาร 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์