วิสัยทัศน์

 
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ (Mission)
   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู?วิถีชีวิต เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
   ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
   ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
 
เป้าหมาย (School Goals)
   นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวทางวิถีพุทธ
   นักเรียนทุกคน เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้รวมถึงการรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด
  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณและบุคลากร จากผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
   โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้รับ การพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน ในระดับที่สูงขึ้น
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์