ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
             โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ให้ชื่อว่า “ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ” มีพื้นที่ 47 ไร่ 3 งาน เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองความต้องการ ของชาวตำบลหนองแปน  และตำบลใกล้เคียง โดยนายสิงห์ กล้าวิจารณ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียน หนองแปนราษฎร์บำรุง และสภาตำบลซึ่งนำโดยกำนันอ่อน จำปานิล ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายไพ บุตรสมบัติ เป็นครูใหญ่ ดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี พ.ศ. 2528 ในช่วงปี พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2527 เป็นช่วงที่โรงเรียน กำลังขยายตัวจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดสร้างอาคารต่าง ๆ เช่น อาคาร 216 ค อาคารชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน บ้านพักครู และปรับสนาม เป็นต้น
     ปี 2528 – 2530 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มพช. 2 รุ่น 3 ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน โครงการพิเศษสร้างอาคาร CS 213 B โรงฝึกงาน ระบบไฟฟ้า – ประปาปรับปรุงสนามและบริเวณโรงเรียน
    ปี 2529 นายสมาน ปัญญา ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
    ปี 2530 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ ทดแทนเงินบำรุงการศึกษา และให้บริการหนังสือ ยืมเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    ปี 2532 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.) และได้รับโล่รางวัล โรงเรียนขนาดกลางดีเด่น
    ปี 2533 นางพิสมัย อารีย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนแม่แบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์
    ปี 2534 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    ปี 2535 ได้ขออนุมัติเปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2535 โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูปลัดสัมพิพัฒน-เมธาจารย์ ( หลวงพ่อพระมหาถาวร จิตตถาวโรวงศ์มาลัย ) มอบหมายให้ นายจรัสศรี ขุนทว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดูแลสาขา ผลจากการขยายโรงเรียนสาขา จึงทำให้
    โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียน ตำแหน่งผู้อำนวยการและมีตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง วันที่ 6 ตุลาคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สาขาตำบลโนนศิลาเลิง เป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม” มี นายจรัสศรี ขุนทวี เป็นครูใหญ่
    ปี 2537 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนเพื่อชีวิตและสังคม (รชส.)
    ปี 2538 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)
    ปี 2539 นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (C.C.A.)                 และได้ดำเนินการโครงการ โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม (รพชส.)
    ปี 2540 – 2541 นายสมเกียรติ จิตระวัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนสีขาว ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเขตการศึกษา 10 ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้ง สหวิทยาเขต ให้ชื่อว่า “สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด”
    ปี 2542 นายวีระพจน์ ธรรมวงศา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
    ในปีการศึกษา 2544 ได้สมัครเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเริ่มใช้ ในปีการศึกษา 2545 วันที่ 20 เดือนธันวาคม 2545 นายบุญเพิ่ม วงศ์กมลาไสย ได้ย้ายมา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ได้พัฒนางานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันที่ 30 เดือนกันยายน 2546 ท่านเกษียณอายุราชการ
    วันที่ 22 เดือนธันวาคม 2546 นายบัณฑิต วิเท่ห์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่จนถึงปัจจุบันและได้พัฒนางานด้านต่าง ๆในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันที่ 24 เดือนธันวาคม 2547 ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและมี นายบัณฑิต วิเท่ห์ ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ มีนาคม 2551
    ปัจจุบันโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มีนางสาวทศพร  ทักษิมา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู- อาจารย์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 26 คน นักการภารโรง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักเรียน จำนวน 378 คนอัตราส่วนครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 16
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์