ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายไพ  บุตรสมบัติ

นายไพ   บุตรสมบัติ

ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่พุทธศักราช 2519 - 2528 รวม 9 ปี


 

นายสมาน   ปัญญา

นายสมาน  ปัญญา

ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่พุทธศักราช 2528 - 2532 รวม 4 ปี


 

นางพิสมัย   อารีย์

นางพิสมัย  อารีย์

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2532 - 2539 รวม 7 ปี


 

นายวีระศักดิ์   สงวนตระกูล

นายวีระศักดิ์  สงวนตระกูล

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2539 - 2540 รวม 1 ปี


 

นายสมเกียรติ   จิตระวัง

นายสมเกียรติ  จิตระวัง

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2540 - 2541 รวม 1 ปี


 

นายวีระพจน์   ธรรมวงศา

นายวีระพจน์  ธรรมวงศา

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2541 - 2545 รวม 4 ปี


 

นายบุญเพิ่ม   วงศ์กมลาไสย

นายบุญเพิ่ม  วงศ์กมลาไสย

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 - 2546 รวม 1 ปี


 

นายบัณฑิต   วิเท่ห์

นายบัณฑิต  วิเท่ห์

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 - 2551 รวม 6 ปี


 

นายชูศักดิ์  สารผล

นายชูศักดิ์   สารผล

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2551 - 2557 รวม 7 ปี


นางสาวทศพร   ทักษิมา

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2557 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์