เพลงประจำโรงเรียน

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
          “….ฟ้าแดดสวยวิไล  ธงชัยสีฟ้าแสด  ชื่อลือชาฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 
สถาบันสร้างคนดีศักดิ์ศรีตระการ  แกร่งกายใจหาญ  วิชาการเด่น  ร่มเย็นเป็นนิจนิรันดร์  
สามัคคีมีวินัยใจกตัญญู  เรามีความรู้คู่ความประพฤติอย่างสมควรกัน  ลูกฟ้าแสด 
เหมือนแดดเต็มฟ้ากล้าเหมือนตะวัน  เปล่งรังสีไม่มีวันหมดสิ้นไป 
งามดวงตราพระธาตุยาคูคู่ดวงตะวัน  บอกศักดิ์ศรีธำรงมั่นคู่ฟ้าเมืองไทย 
รางวัลดีเด่นย่อมเป็นพยานว่างานก้าวไกล  พวกเราเทิดไว้ชาติ  ศาสน์  กษัตรา แสด – ฟ้า  ยืนยง”
 
 
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์