เกียรติประวัติดีเด่น

 

เกียรติประวัติดีเด่นของครู
 
นางนงลักษณ์  ขุนทวี ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
       ครูดีที่หนูรัก จากหนังสือพิมพ์แก่นกลาง ปีการศึกษา 2554
       ครูแม่แบบอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
       ครูสร้างชาติ จากนิตยสารคดีคนสร้างชาติ
       ครูดีศรีแผ่นดิน จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ
       บุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ มีจริยธรรม และคุณธรรม ดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
       ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2549 สาขาวิชาภาษาไทย จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ
       ครูดีศรีของชาติ ปี 2548 จาก Good Idea News
       ครูคุณภาพ ปี 2548 จากหนังสือพิมพ์แกนกลาง
       ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้การฝึกอบรมครู(Trainer) จากกระทรวงศึกษาธิการ
       ครูดีสร้างสรรค์ผลงาน แทนคุณแผ่นดิน เพื่อชาติไทย ปี 2547
       ข้าราชากรครูดีเด่น จากนิตยสารคดีคนสร้างชาติ ปี 2547
 
นางอรนุช  ภูมิเหล่าแจ้ง
    ครูแกนนำกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
    ครูต้นแบบ
    ครูคุณภาพ
    ครู-บุคลากรคุณภาพ
    ครูสร้างชาติ
 
นางราตรี  ศรีสุเพชรกุล
    ครูคหกรรมดีเด่น ระดับจังหวัด
    ครูอนามัยดีเด่น  ระดับจังหวัด
    ผู้มีผลงานดี  ประเภทผู้อุทิศตนในการช่วยเหลือสังคม สำนักงานคุรุสภา  อำเภอกมลาไสย
    ครูแกนนำ
    บุคลากรคุณภาพ ปี 2550
    บุคลากรดีเด่นประเภทครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 255
    เป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
    เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 3,4
    ได้รับโล่และเกียรติบัตรครูสร้างชาติ สาขา ครูปฏิบัติการสอน
    ได้รับโล่และเกียรติคุณ ครูไทยดวงใจของแผ่นดิน สาขา ครูผู้สอน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
    ได้รับโล่และเกียรติคุณผู้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2554
 
นางพัชรินทร์  ศรีแสนดี
    ครูดีในดวงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
    ครูดีในดวงใจ ระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเมืองฟ้าแดด ปีการศึกษา 2553
    ครูดีเด่น ประเภท บุคลากรคุณภาพผู้มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานตัวอย่าง ปี 2552
    ครูคุณภาพ ปี 2552
 
นางอุดมพร  เหลืองยวง
    ครูวัดผลดีเด่น ปี 2541
    ครูแกนนำ ปี 2545
    ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2549
    สตรีตัวอย่างด้านการจัดการศึกษา ปี 2551
    ครูดีที่หนูรัก ปี 2554
 
นายนันทพงศ์  พรรณขาม
    ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ กีฬาเปตองหญิงเดี่ยว อายุ 18 ปี กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2550
    ครูผู้สอน คณิตคิดเลขเร็ว ม.ต้น รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จ.อุดรธานี ปี 2553
    ครูผู้ฝึกสอน คณิตคิดเลขเร็ว ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับ สพท.กส.1(เหรียญทอง) จ.กาฬสินธุ์ ปี 2552
    ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ ฯ ( สพท. กส.1 ) ปี 2551
 
นายพิบูลย์  นนทราช
    ครูดีเด่น กลุ่มสาระศิลปะ ปี 2551 สพท.กส.เขต 1
    ครูคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช่วงชั้นที่ 4 สพท.กส.เขต1
 
นางสาวกุสุมา  เสนานาค
    Master Teaher ครูบรรณารักษ์
    กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานมูลนิธิ เปรม ฯ
 
นางสุปราณี  พันธุ์เทศ
    รางวัลครูคุณภาพ สาขา  ครูปฏิบัติการสอนคุณภาพดีเด่น 24 พค.2552 หนังสือพิมพ์แก่นกลาง
    รางวัล ครูสร้างชาติ  สาขา  ครูปฏิบัติการสอน 20 ก.ย.2551 นิตยสารสารคดีคนสร้างชาติ
    ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
 
นายสมพล  พลาศรี
    นำคณะวงโปงลาง “โปงลางลูกทุ่งธิดาฟ้าหลาด” เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดกีฬาสี อบต.โคกสะอาด
    นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2554
    ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา

 

เกียรติประวัติดีเด่นของนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

เกียรติประวัติดีเด่น

1

เด็กหญิงปรียาจิต สารพัน์

รางวัลดีเยี่ยมการอ่านทำนองเสนาะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์เขต 1

2

เด็กชายคมกฤษ  แน่นอุดร

รางวัลชมเชย การแข่งขันท่าทางประกอบร้องเพลง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์ ปี 2552

3

นางสาวอรอุมา  นาชัยพูล

รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ม.เทคโนฯ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี 2552

4

นายรณชัย  นาทองบ่อ

รางวัลชมเชยการประกวด วาดภาพ ระบายสีวันแม่แห่งชาติปี 2552 บริษัทสหไทยศึกษาภันฑ์ กาฬสินธุ์ จำกัด

5

เด็กชายณปกร  ไชยพรหม  

รางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.มหาสารคาม ปี 2553

6

นางสาวมารตรี  ภานุรักษ์  

รางวัล เหรียญทองวาดภาพลายเส้น ม.4-6 สพป.กส.เขต 1 ปี 2553

7

1.      เด็กชายพิเชษฐ์ นาสมตรึก

2.      เด็กชายณปกร  ไชยพรม  

เหรียญทองแดง การแข่งขัน Crossword ระดับม.ต้น งานศิลปะหัตถกรรม ปี 2553

8

นางสาวยุวนันท์  นิยมพงษ์  

เหรียญเงิน การแข่งขัน Story Telling ระดับม.ปลาย งานศิลปฯ ปี 2553

9

นายมังกร  คำแหงพล

เหรียญทอง การแข่งขัน Public Speech ระดับม.ปลาย งานศิลปฯ ปี 2552

10

1.      นางสาวกัญญาลักษณ์  สุมาลี

2.      นางสาวณัฐสุต  ภูสระแก้ว

3.      นางสาวประภัสศร  ดิชเจริญ

4.      นางสาวปิยะธิดา  กุดแถลง

5.      นางสาวศิริพรรณ  สิงหมาตร

ชนะเลิศโครงงานสมันไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2552 โครงงานการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดเหรีญทอง ปีการศึกษา 2552

 

11

1.      นางสาวสกุลรัตน์  คำวงพูล

2.      นางสาวพริ้มพักตร์  มะลิฉิม

3.      นางสาวมัลลิกา  ภูสมมาตร  

รางวัลเหรีญทองระดับจังหวัดและระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

 

12

1.      เด็กหญิงกนิชธา  พรมเกต

2.      เด็กหญิงชนาพร  มะลิฉิม

3.      เด็กหญิงวัลยา  นาถมทอง  

4.      เด็กหญิงยุพดี  ไสยนารถ

5.      เด็กหญิงรัตน์ดา  ภูคงน้ำ  

6.      เด็กหญิงศศิวิมล  โนนชัยขันธ์  

7.      เด็กหญิงภัทราภา  ปัจฉิมา  

8.      เด็กหญิงรุ่งฤดี  บุญแสนยศ

9.      เด็กหญิงณิชาภรณ์  นาใจนึก

10.  เด็กหญิงสมฤทัย  ประเสริฐสิทธิ์  

11.  เด็กหญิงนาราพร  ฮองต้น  

12.  เด็กหญิงรสรินทร์  นาทันใจ  

13.  เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูนาคเกี้ยว  

14.  เด็กชายไววิทย์   ปานะโต  

15.  เด็กชายธิติ  บรรพต

รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดกาฬสินธุ์การเต้นแอโรบิค  ปีการศึกษา 2553

13

นางสาวเพ็ญศร  ศรีสารคาม

ชนะเลิศ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ เปตองหญิงเดี่ยว อายุ 18 ปี ปี 2550 กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัด กาฬสินธุ์

14

นางสาวนวรัตน์  จองหนุ่ม  

ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับม.ต้น ที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2553

15

นายพิศาล  สุขระเสริฐ

รางวัลเหรีญทอง คณิตคิดเลขเร็ว ม.ปลาย ระดับ สพท.กส.1 ปี 2552

16

1.      นางสาวศิวาพร  ภูพิพัฒน์

2.      นางสาวปวีณา  นาทันริ

3.      นางสาวนัชยา  สิทธิสาร  

รางวัลเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับเขต ฯ(สพท.กส.1 ) ปี 2551

17

เด็กหญิงสิริยากร บัวจัตตุรัส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับเขตการศึกษา สพม.24

 

18

1.      นางสาวกมลเนตร  อดทน

2.      นางสาวปนัดดา  มาลุน

3.      นางสาวแสงอรุน  บุญลือชา

4.      นางสาวจิราพร  สิงหา
 

การแสดง Science Show เหรียญทอง ปี 2553

 

19

1.      นางสาวอารีรัตน์  ฤทธิพันธ์

2.      นางสาวอิสริยา  วนเชียงราก

โครงงานวิทยาศาสตร์  เหรียญเงิน ปี 2553

 

20

1.      นางสาวมัลลิกา  นาสมมาตย์  

2.      นางสาวพริ้มพักตร์  มะลิฉิม  

3.      นางสาวสกุลรัตน์  คำวงศ์พูล  

เหรีญทองโครงงานสุขภาพระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 จังหวัดอุดรธานี

 

21

1.      นางสาวภัทราวดี  ศรีทัศน์

2.      นางสาวพรพิมล  แสนสืบ

3.      นายอลงกรณ์  ภูงามดาว  

ชนะเลิศโครงงานภาษาไทยระดับจังหวัด  ในการส่งโครงงานประกวดชิงทุน เปรมติณสูลานนท์ประจำปี 2554 จะเข้าชิงชนะเลิศระดับภาคในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554  ณ ม.สุรนารี จ.หวัดนครราชสีมา

 

22

1.      เด็กหญิงอาทิตยา  แสนสืบ

2.      เด็กหญิงพรพิมล      แสนสืบ

3.      เด็กหญิงสุธิดา     รัดสีหา

รางวัลเหรียญทอง การจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาค ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

23

1.      เด็กหญิงอาทิตยา  แสนสืบ

2.      เด็กหญิงสุธิดา     รัดสีหา

3.      เด็กหญิงกรธิการ์   อู่เงิน

รางวัลเหรียญทอง การจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี

24

1.      นางสาวธนาภรณ์  จอมคำสิงห์

2.      นางสาวศรัญญา    สถิตเกียรติ

3.      นางสาววรรณภา    โพธิ์ไทร

รางวัลเหรียญทอง การจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาค ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

25

1.      นางสาวธนาภรณ์  จอมคำสิงห์

2.      นางสาวศรัญญา    สถิตเกียรติ

3.      นางสาวพรพิมล      แสนสืบ

รางวัลเหรียญทองแดง การจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี

 
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์