งานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1) กลุ่มงานนโยบายและวางแผนบริหารงานวิชาการ
    1.1 งานวางแผนงานด้านวิชาการ
    1.2 งานนิเทศการศึกษา
    1.3 งานประเมินผลงานกลุ่มงานวิชาการ
2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
    2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
    2.2 งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
    2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
    2.4 งานส่งเสริมอาชีพอิสระ
    2.5 งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
3) กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
    3.1 งานวัดผลและประเมินผล
    3.2 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน
4) กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน
    4.1 งานกิจกรรมพัฒนา
    4.2 งานส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
5) กลุ่มงานประกันคุณภาพ
    5.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
    5.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    5.3 งานส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์