งานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ
 

1) กลุ่มงานนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณ
    1.1 งานวางแผนงบประมาณ
    1.2 งานจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี
    1.3 งานประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
2) กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
    1.2 งานพัสดุและสินทรัพย์
    2.2 งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
    2.3 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
3) กลุ่มงานการเงินและบัญชี
    3.1 งานการเงินและบัญชี
    3.2 งานเก็บรักษาเงิน
    3.3 งานตรวจสอบภายใน (การเงินและบัญชี)

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์