งานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1) กลุ่มงานนโยบายและวางแผนบริหารงานบุคคล
    1.1 งานวางแผนบริหารบุคคล
    1.2 งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    1.3 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    1.4 งานดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
    1.5 งานหน้าที่เวรประจำวัน
    1.6 งานสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล
    1.7 งานสำนักงานบริหารงานบุคคล
2) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.1 งานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.2 งานการดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
    2.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.4 งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
    2.5 งานขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.6 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) กลุ่มงานวินัย
4) กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์