บริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

1) กลุ่มงานนโยบาย วางแผนพัฒนาองค์กรและบริหารการศึกษา
    1.1 กลุ่มงานนโยบาย วางแผนบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร
    1.2 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1.3 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
    1.4 งานจัดระบบควบคุมภายใน
    1.5 งานประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานธุรการ
    2.1 งานธุรการ
    2.2 งานปฏิคม
    2.3 งานประชาสัมพันธ์
3) กลุ่มงานบริการ
    3.1 งานอาคารสถานที่  
    3.2 งานส่งเสริมอนามัย
    3.3 งานอาหารและโภชนาการ
    3.4 งานบริหารกิจการนักการภารโรง
4) กลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
    4.1 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
    4.2 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
    4.3 งานโสตทัศนศึกษา

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์