กิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

1) กลุ่มงานนโยบายและวางแผนบริหารกิจการนักเรียน
    1.1 งานบริหารกิจการนักเรียน
    1.2 งานทำแผนกิจการนักเรียน
2) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
    2.1 งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
    2.2 งานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน
    2.3 งานส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
    2.4 งานส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    2.5 งานยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี
3) กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    3.1 งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    3.2 งานคัดกรองนักเรียน และรู้จักนักเรียนรายบุคคล
    3.3 งานการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน
    3.4 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
    3.5 งานส่งต่อนักเรียน
4) งานเฝ้าระวังความประพฤติและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดให้โทษในโรงเรียน
5) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
6 งานประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์