ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

อาจารย์ พัชรินทร์   สร๊แสนดี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท


อาจารย์ ถนอมเกียรติ   ศรีชัยเชิด

ครูชำนาญการพิเศษ


 

อาจารย์ สดุดี   วรรณจักร์

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มบริหาร
กลุ่มสาระ ฯ
ข้อมูลนักเรียน
สถิติเว็บไซด์